ŠTATÚT SÚŤAŽE

31.01.2020

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže spoločnosti Media & Communication Consulting, spol. s.r.o. na internetovej stránke Vysetrenie.sk (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

Obchodné meno:

Media & Communication Consulting, spol. s.r.o.

Miesto podnikania:

Slovenská republika

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE 

1.     Účelom súťaže je propagácia výživových doplnkov s probiotikami.

2.     Predmetom súťaže je zaslanie otázky pre zdravotnícku odborníčku do online rozhovoru. Otázky sa pridávajú prostredníctvom formulára na internetovej stránke Vysetrenie.sk. Výhru získavajú prví piati respondenti, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle štatútu a prostredníctvom formulára poslali otázku odborníčke vrátane vyplnenia svojej e-mailovej adresy.

III. LEHOTA TRVANIA SÚŤAŽE 

1.     Súťaž trvá do utorka 4. februára 2020 do 17.00 h.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI  

1.     Na súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2.     Na súťaži sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže alebo k spoločnosti WALMARK, s.r.o., Framborská 252, 010 01 Žilina, alebo k spoločnosti Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7 851 01 Bratislava, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.     Súťažiaci sa zapojí do súťaže a má nárok uchádzať sa o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu zašle otázku do online rozhovoru.

4.     Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

5.     Zo súťaže bude vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo by sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

6.     Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiadny nárok na cenu.

7.     Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

8.     Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí s týmito podmienkami súťaže a vyhlasuje, že spoločnosť  Media & Communication Consulting, spol. s.r.o. nemá voči nemu  žiadne záväzky.

V. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A OCENENIE 

1.     Vyhodnotenie piatich súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“), sa uskutoční najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu.

2.     Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a výber výhercov vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže alebo ním poverení pracovníci.

3.     Výhercovia budú o výhre ceny v súťaži informovaní e-mailovou správou, a to do 3 dní odo dňa vyhodnotenia. Odovzdanie cien sa uskutoční po dohode medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

4.     V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyhodnotenému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

5.     Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1.     Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.     Vyhlasovateľ súťaže je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré spracováva v rozsahu:

-     meno a priezvisko

-     e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo.

3.     Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje účastníkov do momentu vyhodnotenia výhercov súťaže. Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ na účel vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry výhercovi súťaže, a to po dobu trvania súťaže a odovzdania výhry. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely naplnenia zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a výhercami súťaže, ktorého predmetom je výhra a jej odovzdanie výhercom súťaže. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť spracovávať osobné údaje výhercov súťaže pre potreby vedenia účtovníctva.

4.     Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, bude požiadaný vyhlasovateľom o oznámenie kontaktných údajov. Oznámenie kontaktných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre účely odovzdania ceny. Výherca môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na ktorého základe bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu ako vyhotovenie a zverejnenie podobizne, zvukovo – obrazových záznamov, obrazových snímok výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

5.     Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.

6.     Ustanovenia tohto článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.     Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa na súťaži zúčastniť.

2.     Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozil vznik škody. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke Vysetrenie.sk.

3.     V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a prípadne zmeniť štatút v zmysle bodu 2) tohto článku štatútu.

4.     Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Bratislave 31. januára 2020

Vyhlasovateľ súťaže:

Media & Communication Consulting, spol. s.r.o. 
Liptovská 2/A 821 09 Bratislava 
IČO: 35900393


Tagy:
štatút súťaž

31.01.2020  |  Foto: PR článok

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia