Výzva SGS pre vládu SR: Naliehavé opatrenia pre gastroenterologické ambulancie ohľadne COVID-19

29.03.2020

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa obracia na Vládu Slovenskej republiky, Permanentný krízový štáb boja s epidémiou COVID-19, zdravotné poisťovne a všetky kompetentné vládne inštitúcie, aby prijali určité opatrenia okamžite. O čo ide?

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 prijala Slovenská gastroenterologická spoločnosť nasledovnú naliehavú Výzvu:

Čítajte tiež: Tento ranný RITUÁL nakopne imunitu v priebehu pár hodín: RECEPT na nápoj počas koronavírusu!

1)     Zaradiť všetky gastroenterologické endoskopické pracoviská medzi vysokorizikové (infekčné) pracoviská a zabezpečiť dostupnosť dostatočného množstva osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) na vykonávanie endoskopických vyšetrení.

2)     Počas trvania núdzového stavu zaviesť s okamžitou platnosťou nový výkon:  
63T – Telekonzultácia s hodnotou 300 bodov, ktorý by pokrýval náklady na telemedicínske konzultácie s pacientami.

3)     Počas trvania núdzového stavu zaviesť s okamžitou platnosťou nový výkon:  
739o – Endoskopické vyšetrenie s použitím OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov) u epidemiologicky rizikového pacienta ako doplnok k výkonom 740, 741, 756, 760 (vrátane preventívnych), 763 (vrátane preventívnych), 763a - s hodnotou 4000 bodov na pokrytie zvýšených nárokov na jednorazové endoskopické akcesóriá a osobné ochranné pracovné pomôcky: respirátory, tvárové štíty/okuliare, jednorazové vodotesné ochranné plášte, jednorazové čiapky, návleky, gumová obuv atď.

4)     Počnúc mesiacom marec 2020 až do odvolania núdzového stavu garantovať ambulantným gastroenterologickým pracoviskám minimálnu mesačnú úhrady zo strany zdravotných poisťovní vo výške 75% priemernej mesačnej úhrady za rok 2019

Odôvodnenie

Zdravie našich pacientov je pre nás najdôležitejšie. Gastroenterologické pracoviská preto rýchlo reagovali na výzvu vlády Slovenskej republiky a od 16.3.2020 obmedzili výkon plánovaných endoskopických vyšetrení/výkonov. Slovenská gastroenterologická spoločnosť prijala odborné Odporúčanie pre svojich členov, ktoré je zverejnené na internetovej stránke spoločnosti a ktorým sa zrušili plánované endoskopické vyšetrenia/výkony, ktoré znesú odklad. Toto odporúčanie sa v ambulantnej praxi široko dodržiava.

V súvislosti s týmto opatrením však došlo k okamžitému prepadu počtov endoskopických vyšetrení na gastroenterologických pracoviskách, s čím neoddeliteľne súvisí dramatický pokles príjmov týchto zdravotníckych zariadení, keďže príjmy gastroenterologických ambulancií patriacich do kategórie ŠAS (špecializovanej zdravotnej starostlivosti) sa odvíjajú hlavne od počtu výkonov a nemajú žiadnu zmluvnú paušálnu zložku príjmov. Súčasne vzhľadom na protiepidemické opatrenia realizované na úrovni štátu pacienti rešpektujú tieto opatrenia, maximálne obmedzujú návštevy v ambulanciách a z plánovaných endoskopických vyšetrení sa masívne sami odhlasujú.

Ďalším závažným faktorom je prudký nárast nákladov v súvislosti s endoskopickými vyšetreniami. Gastroskopie, ERCP a endosonografie patria do kategórie najrizikovejších zákrokov, nakoľko pri ich výkone dochádza k tvorbe infekčných aerosólov a je nutné použitie najprísnejších ochranných hygienických opatrení. Nakoľko je preukázané, že koronavírus SARS-CoV-2 sa vyskytuje a prenáša aj stolicou, rovnaké opatrenia sú nutné aj pri kolonoskopiách. Pri endoskopických vyšetreniach je odporúčané každého pacienta považovať za potenciálne rizikového - pravdepodobnosť vyšetrovať asymptomatického nosiča vírusu je v prípade SARS-CoV-2 veľmi vysoká!

Ochranné osobné pracovné pomôcky zahŕňajú respirátor, rukavice, ochranný tvárový štít, chirurgický plášť a čiapku pre celý endoskopický tím: lekára aj endoskopické sestry. Navyše je potrebné a dôrazne odporúčané používať jednorázové komponenty endoskopov (ako sú čiapočky na bioptické kanály - aby sa predišlo tvorbe aerosólov) a používať len jednorázové akcesóriá (bioptické kliešte, kľučky, sondy, injektory atď). Tieto opatrenia však predstavujú výrazné dodatočné finančné náklady (k už aj tak výrazne podhodnotenej cene endoskopických vyšetrení v SR), ktoré predstavujú priemerne 100 až 120 EUR na jedno endoskopické vyšetrenie. 

Ak sa urýchlene neprijmú požadované opatrenia, dôjde veľmi rýchlo k ekonomickému kolapsu väčšiny ambulantných gastroenterologických pracovísk so zrejmými dôsledkami pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia v Slovenskej republike. 

Za Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD, vedecký sekretár SGS

Doc. MUDr. Martin Huorka, PhD. Prezident SGS

MUDr. Dušan Baláž – predseda Sekcie ambulantných gastroenterológov SGS

Fotogaléria


Tagy:
choroba vírus pery prevencia príznaky koronavírus

29.03.2020  |  Foto: gettyimages.com  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia