Vyšetrenie s novým liekom: Odhalí onkologické ochorenie už v skoršom štádiu!

Zdroj: PR článok
25.01.2018

Už 12 rokov pôsobí v Karlovej Vsi v Bratislave spoločnosť BIONT, ktorá zabezpečuje najmodernejšiu diagnostiku pre pacientov s rôznymi onkologickými ochoreniami.

Spoločnosť Biont vznikla v roku 2005, počas svojho pomerne krátkeho pôsobenia v oblasti nukleárnej medicíny si dokázala nájsť uplatnenie nielen pre slovenských pacientov, ale jej produkty sú žiadané aj v zahraničí, vďaka čomu získava zdroje pre ďalší rozvoj a vývoj technológii. Okrem priameho predaja rádioaktívnych liekov, má spoločnosť príjmy aj z predaja licencií na výrobu svojich liekov v zahraničí.

Čím sa Biont zaoberá?

Spýtali sme sa Martina Kabáta, generálneho riaditeľa spol. BIONT a Pavla Povinca, primára PET centra

Hlavnou činnosťou je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre PET (Pozitrónová Emisná Tomografia) centrá a zabezpečovať tieto vyšetrenia pre pacientov zo SR i zahraničia.

Nukleárna medicína je lekársky odbor, ktorý používa na diagnostiku a liečbu ochorení rádioaktívne látky, tzv. rádiofarmaká. Je nimi možné odhaliť ochorenie v rannom štádiu, oveľa skôr ako inými vyšetreniami alebo zobrazovacími metódami.

Spoločnosť BIONT začala ku koncu roku 2017 vyrábať rádiofarmakum 68Gálium-DOTATOC a zároveň ním boli už aj vyšetrení prví pacienti.

O aký typ diagnostického lieku ide?

Ide o nové rádiofarmakum, ktoré sa používa na diagnostiku neuroendokrinných nádorov. Tieto nádory pochádzajú z buniek, ktoré pôvodne produkovali hormóny a vyskytujú sa napríklad v tráviacom trakte, v pankrease, pľúcach. Obsahujú špecifické receptory, na ktoré sa rádiofarmakum viaže a tak umožňuje nádor v tele pacienta lokalizovať.

Kedy je vyšetrenie indikované? 

Vyšetrenie indikuje lekár špecialista, najčastejšie onkológ, endokrinológ, alebo gastroenterológ. Využíva sa u pacientov, u ktorých je podozrenie, alebo sa už preukázal neuroendokrinný nádor. Je ho možné využiť už v prvotnej diagnostike, ako aj pri stanovení rozsahu ochorenia, pri podozrení na prítomnosť metastáz, alebo na odhalenie recidívy po liečbe. Dôkaz prítomnosti špecifických receptorov v bunkách nádoru je dôležitou informáciou pre rozhodovanie o ďalšej liečbe pacienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V čom spočíva prínos daného typu vyšetrenia pre pacienta oproti doteraz využívaným diagnostickým postupom?

Vyšetrenie s rádiofarmakom 68Gálium DOTATOC má vyššiu citlivosť detekcie na prítomnosť nádorových buniek a spresňuje diagnostický postup. Umožňuje tiež skrátiť trvanie vyšetrenia z 3 dní na približne 2 hodiny.

Je možné 68Ga-DOTATOC použiť aj na liečebné účely?

Nie, liek sa používa iba na diagnostiku. Na základe výsledku vyšetrenia je však možné zvoliť optimálnu liečbu pacienta.

Existujú zdravotné riziká pre pacienta v súvislosti s jeho podaním?

Ako u všetkých vyšetrení v nukleárnej medicíne je aj toto spojené s radiačnou záťažou pacienta. Riziko vyplývajúce z podanej rádioaktivity je nízke, prakticky zanedbateľné, musí byť ale opodstatnené. Znamená to, že sa vyšetrenie indikuje len v prípadoch, kedy je jeho prínos jednoznačný.

Je možné tento liek bezpečne podať detským pacientom?

Tento liek je možné použiť aj u detských pacientov. U detí sa však typy nádorov, u ktorých sa používa, vyskytujú zriedka.

Je liek registrovaný a preplacaný zdravotnými poisťovňami?

Na Slovensku ide o nový liek, ktorý zatiaľ nie je registrovaný, má však udelenú výnimku Ministerstva zdravotníctva na použitie. Zatiaľ je vyšetrenie s ním preplácané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Koľko pacientov bolo k dnešnému dňu vyšetrených a aký je predpoklad ich počtu v roku 2018?

Koncom decembra boli vyšetrení prví dvaja pacienti. V roku 2018 plánujeme vyšetriť minimálne 150 pacientov.

Plánuje spolocnosť BIONT zaviesť dalšie nové typy vyšetrení v najbližšom období?

V priebehu prvého polroka 2018 plánujeme zaviesť vyšetrenie s ďalším novým rádiofarmakom, 68Ga-PSMA, pre pacientov s karcinómom prostaty. V porovnaní s doteraz používanými vyšetreniami umožňuje podstatne spresniť diagnostiku tohto pomerne častého onkologického ochorenia.

Aká je vôľa zdravotných poisťovní uhrádzať svojim pacientom možno drahšiu ale efektívnejšiu onkologickú diagnostiku?

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ v spektre poskytovaných vyšetrení v nukleárnej medicíne významne nezaostávame. Potrebné je hlavne zlepšiť ich dostupnosť, pretože viaceré vyšetrenia vykonávajú iba 1-2 pracoviská v SR. Počty vykonávaných vyšetrení sú limitované aj dostupnými finančnými prostriedkami, pretože ide o drahú diagnostiku. Myslím si, že postupne si aj zdravotné poisťovne uvedomujú, že sa takto vynaložené prostriedky vrátia v efektívnejšej liečbe pacientov.

Fotogaléria

25.01.2018  |  Foto: PR článok  |  Zdroj: PR článok

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Špuntík

Diskusia